Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

central
5071 ac5b
central
5009 5278
central
4970 56ed
Reposted bypuella88stulteurodzonawprimaaprilis
central
4921 0ffb
Reposted bykarofornicationirka
central
4842 c55e 500
central
4802 8367 500
central
central
4748 d4a5
central
4718 f653 500
Reposted byMargoliusz Margoliusz
central
4678 71a1
Reposted bypuella88 puella88
central
4653 77f5
Reposted bypuella88Carmilafashionette
central
4491 839c
Reposted bykarofornicationirka
central
4475 3295
Reposted bymamzawieszkewiks

April 16 2014

central
7903 8410
Reposted fromnutt nutt viatriste triste
central
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś.To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś.Spać przytulonym,przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu.To jest to
— wyśnione miłości - oczywiście
Reposted frombegentle begentle viaPi69 Pi69
0351 10a2
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viaapatyczna apatyczna
central
Reposted fromlucyharmon lucyharmon viaKohu Kohu
central
0563 f627
Reposted fromgdybam gdybam viajethra jethra

March 16 2014

central
9535 1f7d
Reposted frommaking-love making-love viaoceanstrat oceanstrat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl